HTML

Pratite nas:

“Novi lokaliteti za boravak na otvorenom u svrhu unaprijeđenja kvaliteta turističkog proizvoda- Open Air Everywhere”

Slika
Područje provedbe Projekta obuhvata lokalitet Ilinčice (Tuzla) u Bosni i Hercegovini te Zlatiborski okrug u Republici Srbiji a njime se nastoji doprinjeti povećanju turističke ponude i usluga u prekograničnom području kroz jačanje mogućnosti turističkog sektora da privuče što veći broj domaćih turista.
Planirano je da se projektom dodatno unaprijedi turistička infrastruktura izletišta Ilinčica u smislu opremanja i dogradnje postojećih sadržaja namijenjenih za aktivan boravak u prirodi. To će, između ostalog, podrazumjevati izgradnju i postavljanje zip-line poligona u dužini od 100 m i stijene za penjanje u visini od 10 m te uređenje rekreativnog parka za naše najmlađe sugrađane. Značajan dio aktivnosti odnosit će se i na izgradnju kapaciteta ključnih aktera u turizmu za promociju ove vrste turističkih sadržaja te na aktivnosti usmjerene na promociju koncepta turizma koji se zasniva na boravku na otvorenom.
Vodeći partner na projektu je Udruženje za razvoj NERDA a partneri iz Bosne i Hercegovine su još i Grad Tuzla i Turistička zajednica Grada Tuzle te Turistička organizacija zapadne Srbije, kao partner iz Srbije.
Projekat se sufinansira sredstvima IPA II Programa prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije a ukupan budžet projekta je 394.082,03 EUR.

Projekat Američke ambasade – „Education4All“

Slika
Projekat spada u oblast Podrške ranjivim kategorijama građana a tiče se konkretno poboljšanja uslova u obrazovnim i odgojnim ustanovama za djecu sa poteškoćama u razvoju sa fokusom na jačanje kapaciteta i vještina asistenata u nastavi na TK, te podizanje svijesti o važnosti inkluzivnih procesa u redovnom školovanju.

Projektom se pruža podrška i podiže svijesti o potrebama djece sa poteškoćama u razvoju pri njhovom uključivanju u redovne obrazovne procese. Projekat je zasnovan na ideji jačanja kapaciteta školskih inkluzivnih timova kroz organizacije obuke za asistente u nastavi, nastavno osoblje i defektologe te podizanje svijesti kroz edukativne radionice. 

Predviđeno je da projekat traje 12 mjeseci sa početkom od 01.08.2023. Aktivnosti projekta, izmedju ostalog, podrazumijevaju educiranje asistenata u nastavi, defektologa i nastavnog osoblja u 3 ciklusa po 4 dana te edukativno informativne radionice za djecu u 10 osnovnih škola na području TK. Projektom je takođe planirana i izrada edukativno informativne brošure sa kraćim smjernicama i savjetima za rad s djecom sa poteškoćama u razvoju. Na kraju projekta planirano je i održavanje Finalne konferencije sa osvrtom na ostvarene rezultate projekta.


Donator: Democracy Commission Small Grants Programa Američke ambasade

Projekat Američke ambasade – „Jačanje konkurentnosti žena u ruralnim područjima SI BiH“

Slika
Projektom se pruža podrška ženama iz 4 lokalne zajednice sjeveroistočne BiH da lakše pristupe tržištu rada i unaprijede mogućnosti sticanja prihoda od sopstvene poljoprivredne proizvodnje. Aktivnosti projekta su također usmjerene na jačanje njihovih kapaciteta koji se odnose na unaprijeđenje proizvodnje zdravstveno ispravnih i kvalitetnih prehrambenih proizvoda te njihovu promociju u online okruženju. Projekat se finansira od strane Američke ambasade u BiH u okviru poziva kojim se daje podrška osnaživanju žena u BiH. Ukupna vrijednost projekta je 23.557,00 $ a period implementacije je juli 2022. – maj 2023.

Preuzmite brošuru Brošura "Jačanje konkurentnosti žena u ruralnim područjima sjeveroistočne BiH"

„Ekološki aspekti zdrave prehrane“

Slika
U avgustu 2022. godine NERDA je aplicirala na Javni poziv za dodjelu grantova u okviru projekta „GreenWorks- ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta“ a kojeg realizuje Centar za razvoj i podršku CRP iz Tuzle u partnerstvu sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj – CERD iz Laktaša i Mrežom za ruralni razvoj u BiH – MRRBiH iz Istočnog Sarajeva. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u BiH 2019 – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama organizacija civilnog društva u raznim oblastima. 19. oktobra 2022. godine zvanično je potpisan Ugovor sa Udruženjem Centar za razvoj i podršku čime je NERDA-i dodijeljen grant u iznosi od 3996,00 € za projekat „Ekološki aspekti zdrave prehrane“.
Opšti cilj projekta je doprinijeti podizanju nivoa svijesti i znanja o uticaju zdrave prehrane na smanjenje emisije zagađujućih materija i stakleničkih gasova na području grada Tuzla. Očekivani rezultati projekta su održavanje do 4 radionice na temu ekoloških aspekata zdrave prehrane na kojima će se edukovati do 60 djece viših razreda osnovne škole na temu ekoloških aspekata zdrave prehrane i podignuti svijest djece o važnosti zdrave prehrane i njenog uticaja na smanjenje emisije štetnih gasova u okolinu. Pored toga, očekivani rezultat projekta je i edukativna brošura o ekološkom značaju zdrave prehrane koja će se štampati u 500 primjeraka i diseminirati u osnovnim školama na području grada Tuzla. Na kraju, da bi se osigurala vidljivost projekta, planira se i izrada promotivnih materijala čime će se osigurati vidljivost finansiranja projekta od strane EU.
Projektom se nastoji educirati mlađa populacija, konkretno učenici viših razreda osnovnih škola o značaju konzumiranja hrane sa manjim zagađenjem, kao i prevenciji bolesti uzrokavanih kontaminatima hrane ( opasne tvari koje dospjevaju u hranu). Pored toga, mladi će steći znanja o mogućnostima svakog pojedinca na smanjenja stope ekološkog otiska i stope otiska ugljičnog dioksida odabirom i konzumacijom vrste hrane sa nižim vrijednostima emisija štetnih polutanata i CO2, te samim tim i smanjenje kontaminacije hrane.

Preuzmite brošuru Brošura "Ekološki aspekti zdrave prehrane"

Green CBC – Cross-border Open innovation Bioeconomy network

Green

Opis projekta:

Glavni cilj projekta predstavlja uspostavljanje mreže prekogranične saradnje u oblasti bioekonomije (GreenCBC mreža), kao rješenja za povećanje saradnje između malih i srednjih preduzeća, organizacija za podršku preduzetništvu i naučnoistraživačkih institucija, u cilju stvaranja održivih veza među relevantnim akterima u pogledu istraživanja i razvoja inovacija u prekograničnom području, a u cilju rješavanja sljedećih izazova:

  1. u programskom području postoje preduzetničke institucije za podršku, ali je potrebno unaprijediti njihovu profesionalnu strukturu i usluge, kako bi pomogli malim i srednjim preduzećima da izgrade svoje kapacitete i ojačaju konkurentnost;

  2. privatni sektor tehnološki je slab, što je uglavnom posljedica niske stope ulaganja u istraživanje i razvoj privatnih preduzeća;

  3. saradnja između privatnog i javnog sektora među učesnicima u području istraživanja i razvoja nije dovoljno razvijena.

 

Očekivani ključni rezultati projekta:

  1. Edukovana mala i srednja preduzeća, kao i organizacije za podršku preduzetništvu, o inovacijama u području bioekonomije, transfer tehnologijama, pisanja EU projektnih prijedloga i potencijalne buduće saradnje privatnog i javnog sektora;

  2. Uspostavljena Green CBC mreža prekogranične saradnje;

  3. Umrežene ciljne grupe u okviru projekta, diseminirani primjeri dobrih praksi i inovativnih pristupa, uz unaprijeđenu saradnju između organizacija za podršku preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, kao i naučno istraživačkih institucija na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, i to organizovanjem brokerage događaja.

  4. Povećana kompetentnost i unaprijeđen razvoj poslovnog okruženja u programskom području, jačanjem vještina i znanja o organizacijama za podršku preduzetništvu, malih i srednjih preduzeća i naučno istraživačkih institucija.

Vodeći partner: Hrvatska gospodarska komora (HGK) 

Projektni partneri: Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj (CEKOM), Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis (IPC Tehnopolis) i Udruženje za razvoj NERDA (NERDA)

Trajanje projekta: 01.09.2020 – 31.08.2022. (24 mjeseca)

Ukupan budžet projekta: 680.529,23 EUR

Iznos EU kofinansiranja: 578.449,84 EUR

Prioritetna područje programa: Prioritetna područje 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskoj oblasti

Program: EU IPA INTERREG Program prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore 2014-2020

 

Web stranica projekta: https://greencbc.eu/
Programska stranica: https://www.interreg-hr-ba-me.eu/project/green-cbc/ 
Facebook stranica: https://www.facebook.com/greencbc  

 

Projekat "Panonsko - jadranska veza" (PA.CON)

Slika

Sažetak:

PA.CON želi doprinijeti razvoju održivog turizma korištenjem i aktiviranjem neiskorištenih prirodnih resursa regije CBC. Uobičajeni problemi prekogranične suradnje: neiskorištena prirodna dobra za razvoj turizma, nedostatak odgovarajuće turističke infrastrukture, nizak nivo iskorištavanja turističkih potencijala za promatranje ptica; nerazvijeni ljudski potencijali za turizam, neujednačena i promocija turističkih atrakcija sa malim dosegom. PA.CON će omogućiti bolje korištenje prirodnih dobara povezanih sa posmatranjem ptica te će tako razviti novu zajedničku turističku ponudu - regionalnu tematsku rutu PA.CON, koja će privući nove posjetitelje.

Glavni cilj projekta PA.CON je:

izravni doprinos razvoju održivog turizma u ciljanoj regiji HR, BIH, CG korištenjem i aktiviranjem neiskorištenih prirodnih resursa i dobara povezanih s ornito-faunom. Kroz vezu sa sveukupnim programskim ciljem, projekat dovesti do jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja. Konkretno, stvaranje zajedničke turističke ponude ove prekogranične regije rezultirati će uticajem na povećanje broja posjetitelja na području Projekta.
Specifično, stvaranjem zajedničke turističke ponude povezane sa ornito-faunom i prirodnim resursima, ovaj će projekat ojačati i diverzificirati turističku ponudu prekograničnim pristupom i omogućiti će održivo korištenje prirodne baštine u prekograničnoj regiji.

Očekivani ishodi PA.CON-a su:

- 3 unaprijeđena prirodna dobra na području Nijemca, Tuzle i Skadarskog jezera, koja će biti učinjena dostupnim posjetiteljima,
- 150 predstavnika ciljne skupine obučeni kako bi se poboljšali kapaciteti u upravljanju destinacijama i sistemu osiguranja kvalitete.
- sve će to dovesti do 5000 novih posjetitelja u regiji CBC.

Učesnici u projektu:

Vodeći partner projekta je Općina Nijemci iz Hrvatske, dok su partneri iz BiH Grad Tuzla i Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, a iz Crne Gore Centar za zaštitu i pročuvanje ptica i Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore.

Program: EU IPA INTERREG Program prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore 2014-2020

Trajanje projekta: oktobar 2020. – oktobar 2022.

Programska stranica. https://www.interreg-hr-ba-me.eu/project/pa-con/ 
Facebook stranica: https://www.facebook.com/PannoniaAdriaConnection  

Projekat SUCCESS "Održiva saradnja univerziteta i preduzeća za poboljšanje zapošljivosti diplomiranih studenata"

Success

 

Učesnici u projektu:

BURCH Univerzitet, BiH, Univerzitet Novi Sad, Univerzitet primjenih nauka Kempten, Njemačka, Univerzitet poduzetništva i administratcije, Poljska, OBREAL, Španija, Univerzitet Istočno Sarajevo, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Crne Gore, EOPKA Univerzitet, Univerzitet "Ismail Qemali" Vlore, Albanija, „Luigj Gurakuqi” Univerzitet Shkodra, Albanija, Udruženje za razvoj NERDA, Elektroprivreda BH, Hiperion, Crna Gora, CCIVD, Albanija.

Glavni cilj projekta je:

Modernizirati univerzitete zemalja Zapadnog Balkana jačanjem partnerstva između unverziteta i preduzeća u područjima obrazovanja i prenosa znanja na temelju potreba tržišta s ciljem poboljšanja zapošljivosti studenata. Osim toga, cilj projekta je poboljšati međunarodnu saradnju i umrežavanje na regionalnom i međunarodnom nivou između univerziteta i poduzeća.

Specifični ciljevi projekta su:

• Razviti odnose sa okruženjem i procijeniti potrebe tržišta za određenim kadrom kako bi se povećala stopa zapošljavanja u zemljama Zapadnog Balkana,
• Modernizacija tri tehnološka odsjeka na svakom od partnerskih univerziteta kroz uvođenje prakse, modernizacijom studijskih programa i uvođenjem poduzetništva,
• Ojačati postojeće i osnovati nove start-up servise u zemljama partnerima
• Razviti poduzetničku mrežu između partnerskih univerziteta te platformu za razmjenu dobrih praksi

Program: EU ERASMUS +

Trajanje projekta: novembar 2020 – novembar 2023

Web stranica: https://success-project.ba/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SUCCESSPartnershipForEntrepreneurship 
Instagram: https://www.instagram.com/success_euproject/ 

 

RESTART_4Danube - Podržavanje kreativnih industrija u urbanoj regeneraciji za ciljem jačanja Podunavlja

Restart

Gradovi u Podunavlju suočavaju se s izazovima u razvoju kulture koja generira javne / privatne sinergije za promicanje malih i srednjih poduzeća i poticanje kreativnih urbanih zajednica. Kako bi se prevladali ovi izazovi, glavni je cilj projekta poboljšati okvirne uslove i instrumente politike podržavanjem regionalne i lokalne strategije specijalizacije S3 za novi model urbane regeneracije koja uključuje kulturu i kreativne industrije (CCI).

U tu svrhu definirana su 3 specifična cilja:

• Razviti zajedničku strategiju za podršku kreativnom i inovativnom urbanom razvoju.

• Provesti 5 lokalnih akcionih planova za jačanje transnacionalne saradnje i urežavanje u Dunavskoj regiji.

• Osigurati različite mogućnosti i platforme javnim tijelima za raspravu o problemima i razmjenu ideja.

Kao dio pilot akcije projekta, izradit će se 5 lokalnih akcijskih planova (LAP). LAP-ovi će značajno poboljšati transnacionalnu i institucionalnu suradnju i pojačati izgradnju kapaciteta.

• LAP 1 - Novi prostori za eksperimentiranje, inovacije i poduzetništvo u CCI sektoru u Craiovi, Rumunjska.

• LAP 2 - Održiva obnova industrijske zgrade u Rijeci, Hrvatska.

• LAP 3 - Tranzitni razvoj u Mariboru, Slovenija.

• LAP 4 - Obnavljanje baštine i povijesnih zgrada u Sárváru, Mađarska.

• LAP 5 - Zelena urbana obnova u Vraca, Bugarska.

Očekivani rezultati:

• zajednička strategija kreativne urbane obnove za Podunavlje,

• novi set alata za kreativnu urbanu regeneraciju,

• 5 lokalnih akcijskih planova,

• paket sporazuma o saradnji između poduzeća i institucija za istraživanje i razvoj,

• pregled nivoa spremnosti,

• priručnik za obuku s modulima o kreativnosti i upravljanju urbanim područjem te o upravljanju urbanim inovacijama.

Partnerstvo obuhvaća 25 projektnih partnera iz 12 zemalja, a koordinira Sveučilište "Politehnica" iz Bukurešta, Rumunjska. Projekt koristi pristup „quadruple helix”kroz saradnju 11 javnih ustanova, 7 firmi i organizacija za podršku poduzetništvu, 4 institucije visokog obrazovanja i istraživanja i 3 aktera civilnog društva. Zemlje koje sudjeluju u projektu RESTART_4Danube, pored Rumunjske, su Njemačka, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Austrija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Ukrajina, Srbija i Estonija.

Udruženje za razvoj NERDA razvit će nove alate za potporu malim i srednjim poduzećima aktivnim u kreativnim industrijama koji bi im pomogli da budu prisutniji i uključeni u procese urbane regeneracije. Sudjelujući u ovom projektu, NERDA će raditi na povezivanju sudionika iz Bosne i Hercegovine sa partnerskim organizacijama iz drugih zemalja koje učestvuju u projektu.

Trajanje projekta 07.2020 - 12.2022

Projekt RESART_4Danube sufinanciraju 3 fonda Europske unije, Europski fond za regionalni razvoj, Instrument pretpristupne pomoći i Europski instrument susjedstva (ERDF, IPA, ENI).

Budžet projekta u eurima:

Ukupno: 1.814.895 EUR

Doprinos iz ERDF-a: 1.348.100 EUR

IPA doprinos: 57.710,75 EUR

Doprinos ENI-a: 136.850 EUR

Web stranica projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/restart-4danube

Linkovi projekta na društvenim mrežama:

• Facebook: https://fb.me/Restart4Danube

• LinkedIn poslovna stranica: https://www.linkedin.com/company/restart4danube

• Twitter: https://twitter.com/Restart4Danube

• Instagram: https://www.instagram.com/restart4danube/

 

Projekat: Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije REPCONS 2.0

Repcons

Glavni ciljevi projekta:

Cilj projekta je razviti regionalnu platformu koja će na sistematičan način omogućiti kontinuirani dijalog i izgradnju konsenzusa među kreatorima mišljenja (ekspertii iz industrije i akademske zajednice) u odabranim zemljama zapadnog Balkana koji bi trebali:
• Osigurati strukturirani alat za neovisnu procjenu odozdo prema gore, koju provode eksperti u regiji, rformu energetske tranzicije i performansi/spremnosti zemlje za energetsku tranziciju u sektorima energije Zapadnog Balkana;
• Podržati, ambiciozno ali realno postavljanje ciljeva za dekarbonizaciju i razvoj politika i mjera, tokom pripreme NECP-a koji će potaknuti održiva ulaganja u elektroenergetski sektor, posebno u solarna postrojenja i vjetroelektrane;
• Promovirati energetsku tranziciju kao razvojnu priliku i kao važnu komponentu „Zelenog plana oporavka“ nakon COVID-19.

Očekivani ishodi projekta:

Očekuje se da će aktivnosti u projektu REPCONS 2.0 imati slijedeće ishode:
• Omogućiti kontinuirano praćenje učinka vlada u realizaciji strateških razvojnih dokumenata;
• Doprinijeti razumijevanju osnovnih uzroka za utvrđeni lošiji učinak vlada, državnih agencija i javnih preduzeća u vezi sa energetskom tranzicijom;
• Dati prijedloge za povećanje tempa energetske tranzicije podržane stručnim analizama;
• Povećati svijest o važnosti energetske tranzicije kao razvojne mogućnosti, posebno u širokoj stručnoj zajednici;
• Podržati procese strateškog planiranja, posebno pripremu NECP-a;
• Pokrenuti raspravu i dati prijedloge o mogućnostima kako bi energetska tranzicija mogla biti važan faktor za „zeleni oporavak“ nakon COVID-19.

Projektni partneri:

Asocijacija za održivi razvoj ASOR, Srbija, Mreža za promociju aktivnosti u oblasti klimatskih promjena i energetike - CLEAN, Crna Gora

Izvor finansiranja: Evropska fondacija za klimu

Područje implementacije: Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora

Trajanje projekta: 12 mjeseci (januar2020. - januar 2021.)

Nosilac projekta: Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, BiH


0 0