HTML

Pratite nas:

Partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA je registrovano pri Ministarstvu pravde BiH kao nevladina neprofitna organizacija na nivou BiH u maju 2004., a zvanično je počelo sa radom u januaru 2005. godine. NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH (SI BiH), koja obuhvata 34 jedinice lokalne samouprave i Brčko distrikt BiH (ukupno ca. 1 mil stanovnika). Od svog osnivanja NERDA radi na jačanju, koordinaciji i promociji ekonomskog razvoja SI BiH, te mobilizacijom unutrašnjih i spoljnih resursa doprinosi izgradnji jake regije, poboljšanju kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije.
Ciljna grupa Udruženja za razvoj NERDA su prvenstveno mala i srednja preduzeća (MSP) i jedinice lokalne samouprave, ali i drugi nivoi vlasti, univerziteti, nevladine organizacije, itd.
Glavne aktivnosti usmjerene ka MSP-ima su: upravljanje Garantnim fondom za MSP, kroz ugovor sa ulagačima i partnerskom poslovnom bankom, pružanje usluga putem Centra za podršku i promociju poduzetništva, upravljanje razvojnim grant fondovima donatora usmjerenih na podršku MSP-ima, praćenje trendova u prioritetnim industrijskim sektorima u regiji i publikovanje nalaza u brošuri Barometar MSP-a, itd.
Glavne aktivnosti usmjerene ka jedinicama lokalne samouprave su: kontinuirano jačanje kapaciteta lokalnih zajednica putem edukativnih kurseva, treninga i događaja na temu EU fondova i načina korištenja istih, pripreme projektnih prijedloga, strateškog planiranje, informisanje o tekućim pozivima za podnošenje projektnih prijedloga, podrška u međunarodnoj saradnji, promotivnim aktivnostima i skupovima, itd.

Misija

Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija

NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

0 0