HTML

Pratite nas:

Područje djelovanja

Udruženje za razvoj NERDA registrovano je pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH. Prema Statutu NERDA-e, programski ciljevi Udruženja su unapređenje procesa ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine te stvaranje preduvjeta za integraciju BiH u EU.

Ciljevi, zadaci i djelatnost Udruženja su:

 1. učešće u implementaciji procesa strateškog upravljanja razvoja BiH
 2. pronalaženje ravnoteže između razvojnih mjera i potencijala
 3. učešće u kreiranju uslova za razvoj, ekonomski rast i jačanje konkurentne sposobnosti
 4. angažovanje u kreiranju instrumenata privrednog razvoja
 5. angažovanje u identifikaciji i implementaciji razvojnih projekata
 6. uspostavljanje partnerstva između javnog i privatnog sektora (PPP), mobilizacija aktera i kapaciteta BiH, razvoj svijesti i promjena mentaliteta
 7. omogućavanje građanima učešća u procesu strateškog upravljanja razvojem
 8. podržavanje lokalnih inicijativa koje pospješuju zapošljavanje, privatnu inicijativu i preduzetništvo, pružanjem podrške razvoju malih i srednjih preduzeća
 9. angažovanje u razvoju ljudskih potencijala na prostoru BiH
 10. angažovanje na ekonomskoj saradnji sa drugim europskim regionima
 11. promocija mogućnosti investiranja u BiH i učestvovanje u unaprijeđenju poslovnih odnosa između BiH i drugih europskih zemalja
 12. podrška ekonomiji, razvoju malih i srednjih preduzeća i poduzetnika na području BiH, posebno putem davanja garancija koje će omogućiti poslovnim subjektima da dobiju finansijska sredstva od banaka i mikrokreditnih institucija
NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, a u okviru transnacionalnih i prekograničnih projekata sa susjednim državama, ima ulogu voditelja razvojnih projekata za cijelo područje Bosne i Hercegovine.

NERDA svoje ciljeve i djelatnosti ostvaruje identifikacijom razvojnih projektnih inicijativa zajedno s partnerima, realizacijom projekata za koje obezbjeđuje sredstva međunarodnih donatorskih organizacija i bh. institucija, te pružanjem usluga klijentima.

0 0