HTML

Pratite nas:
image14.png
Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i ima ured u Tuzli.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Novosti

Područje djelovanja

Udruženje za razvoj NERDA registrovano je pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH. Prema Statutu NERDA-e, programski ciljevi Udruženja su unapređenje procesa ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine te stvaranje preduvjeta za integraciju BiH u EU.

Pored izuzetno dobre saradnje sa 34 jedince lokalne samouprave u SI BiH i Vladom Brčko distrikta BiH, kao i sa Vladama Tuzlanskog kantona i Posavske županije, Udruženje za razvoj NERDA je uspostavilo i svakodnevno unapređuje saradnju s brojnim drugim organizacijama.
Među njima svakako ističemo one sa kojima NERDA ima potpisane sporazume o saradnji, ali i druge organizacije koje su pokazale svoju spremnost na partnerski odnos u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva ekonomskog razvoja. To su prije svega razvojne agencije i slične razvojne institucije u BiH i regionu Zapadnog Balkana, potom brojna udruženja i preduzeća.

O regiji -Sjeveroistočna Bosna i Hercegovina

Iako je registrovano na nivou BiH i učestvuje u projektima u cijeloj BiH, Udruženje za razvoj NERDA primarno djeluje na području sjeveroistočne BiH, koja uključuje 34 jedinice lokalne samouprave i Brčko distrikt BiH. Ukupna površina sjeveroistočne BiH je 7.260 km² (14,18 % ukupne površine BiH) i ujedno je najnaseljenija regija u BiH sa oko 1 milion stanovnika, što čini 26,50 % ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine.

Najviše zaposlenih koncentrisano je u dva subregionalna područja: četiri jedinice lokalne samouprave Tuzlanskog bazena (Banovići, Lukavac, Tuzla i Živinice) i područje Posavina-Semberija (sa najvećim gradovima Bijeljina, Brčko i dijelom općina Gradačac), što čini 65 % ukupnog broja zaposlenih u sjeveroistočnoj BiH.

Projekti

Naša statistika

23 + miliona BAM

VRIJEDNOST UKUPNO IMPLEMENTIRANIH PROJEKATA

32 +

UKUPNO IMPLEMENTIRANIH PROJEKATA

6

PROJEKTI U TOKU

8 + miliona BAM

UKUPNA VRIJEDNOST PODRŽANIH BIZNISA PUTEM GARANTNOG FONDA

0 0