Implementirani Projekti

Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije

Vrijednost projekta:

55.000 EUR

Izvor finansiranja:

Evropska fondacija za klimu

Područje implementacije:

Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora

Trajanje projekta:

12 mjeseci (april 2019. - april 2020.)

Nosilac projekta:

Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, BiH

Implementacioni partneri:

Asocijacija za održivi razvoj ASOR, Srbija, Mreža za promociju aktivnosti u oblasti klimatskih promjena i energetike - CLEAN, Crna Gora, Centar za promociju održivog razvoja CPOR, Srbija

Glavni ciljevi projekta:

(1) definisanje prioriteta u pogledu energetskih politika, kojima bi se ubrzao razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije u zemljama učesnicima projekta;
(2) uspostavljanje dijaloga eksperata u regionu sa ciljem podrške izradi politika za razvoj OIE u skladu sa smjernicama Energetske zajednice 2030-2050;
(3) jačanje regionalne saradnje u oblasti obnovljivih izvora energije.

Očekivani ishodi projekta:

(1) identifikacija politika i mjera kojima se podstiče ubrzan razvoj korištenja obnovljivih izvora energije i koje doprinose integrisanom klimatskom i energetskom planiranju u zemljama učesnicima u projektu;
(2) uspostava regionalne platforme za dijalog eksperata;
(3) kreiranje baze eksperata uključenih u izradu ključnih energetskih politika u BiH, Srbiji, i Crnoj Gori;
(4) unapređenje saradnje partnerskih zemalja usmjerenoj ka jačanju regionalne perspektive u procesu izrade NECP-ova.

PROJEKTI EKONOMSKOG RAZVOJA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI:

Aktuelni projekti

Implementirani projekti

Srednjoškolci sjeveroistočne BiH u zajedničkoj promociji turističke ponude

Finansira:

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH kroz program ekonomske podrške među-etničkom pomirenju i grantovima za mlade

Trajanje:

septembar 2018.- maj 2019.

Ukupna vrijednost:

23.862 $

Cilj projekta:

Da se okupe učenici različitih etničkih zajednica, koji će promovisati interakciju i poboljšanje tolerancije i pomirbe između etnički i geografski različitih zajednica Bosne i Hercegovine, posebno među mladima.

Specifični ciljevi:

Okupiće se pet škola iz različituh etničkih sredina, a njihovi studenti i profesori imat će priliku raditi zajedno i bolje se upoznati. Učenici iz različitih škola naučit će o drugim zajednicama i njihovim turističkim mjestima, te će zajednički promovisati turističke potencijale. Dizajniraće turističke letke o gradovima iz kojih dolaze te se natj način bolje upoznati i razumjeti, što će im pomoći u inetrakciji, upoznavanju i premošćavanju razlika.

Očekivani rezultati:

Do 30 učenika iz različitih etničkih sredina koji pohađaju 5 srednjih škola će raditi zajedno kako bi stekli znanja i vještine iz garfičkog dizajna, te će iskoristiti stečeno znanje kako bi kreirali i dizajnirali zajednički promotivni letak o turističkoj ponudi sjeveroistočne BiH. Konkretno, učenici uz različitih škola će kroz grupni rad zajedno dizajnirati, što će im pomoći da se bolje upoznaju. Posjetiće svih 5 gradova i zajednički osmisliti promotivni letak za regionalnu turističku ponudu, kojeg će dijeliti posjetiocima na dva granična prelaza. Zajedno će obaviti i jednodnevnu posjetu turističkim destinacijama u BiH kao bi učili o kulturi, istoriji, običajima, religiji i kuhinji različitih etičkih grupa.

Western Balkan Energy Transition Dialogue – WeBET Dialogue
Dijalog o procesu energetske tranzicije na Zapadnom Balkanu

Projekat finansira

Federalno ministarstvo održivosti i turizma Republike Austrije

Trajanje projekta

Februar 2018 – Mart 2019

Opći cilj

Projekt će doprinijeti i) poboljšanom razumijevanju ključnih sudionika o planiranju klimatske i energetske politike za obnovljive izvore energije (OIE) i glavnih prepreka za implementaciju OIE; ii) izgradnji vještina unutar uključenih organizacija (think tank) u zemljama Zapadnog Balkana za procjenu postojećih prepreka za OIE te izradu i procjenu prijedloga politika i, iii) poboljšanju analitičkih vještina unutar uključenih organizacija kako bi se definirale dugoročne vizije za razvoj energetskog sektora.

Očekivani rezultati:

Na nacionalnom nivou
  • Izvještaj o glavnim nacionalnim preprekama za implementaciju OIE (administrativne i mrežne barijere, tržišne barijere, političke i društvene barijere) uključujući sažetak za kreatore politika;
  • Smjernice za izradu politika čiste energije (Clean Energy Roadmap policy briefings) na nacionalnim jezicima s preporukama koje se zasnivaju na nacionalnim izvještajima o preprekama
  • Komunikacijske aktivnosti na nacionalnom nivou - organizirane radionice s sudionicima u sektoru energetike
Na regionalnom nivou
  • Izvještaj o mogućnostima integracije OIE u regionalnom kontekstu, uključujući sažetak za donosioce odluka;
  • Izvještaj o EU/regionalnim mogućnostima za smanjenje troškova financiranja za investicije OIE, uključujući sažetak za donosioce odluka;
  • Regionalna radionica za izgradnju kapaciteta s uključenim organizacijama (think thank), dužnosnicima i civilnim društvom o financiranju čiste energije i regionalnim mogućnostima.
Udruženje za razvoj NERDA jedan je od partnera Fondaciji Agora ENERGIEWENDE Berlin u implementaciji projekta WeBET Dialogue.

Festival obnovljivih izvora energije srednjih škola u BiH

Opći cilj

Projekat je fokusiran na organzaciju Festivala obnovljivih izvora energije koji će uključiti i takmičenje učenika srednjih škola sa ciljem poticanja učenika iz različitih etničkih grupa da stiču znanja o inovativnim tehnološkim rješenjima usmjerenim ka zaštiti okoliša.

Ukupna vrijednost projekta:

15.878,30 $

Nosilac projekta

Udruženje za razvoj NERDA

Škole učesnice

1. Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla,
2. Srednja strukovna škola Orašje,
3. Tehnička škola Brčko distrikta BiH,
4. Mješovita srednja škola Kalesija,
5. Tehnički školski centar Zvornik,
6. Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik.

Aktivnosti projekta:

A1. Uspostava projektnog tima i održavanja sastanaka
A2. Organizacija 6 zajedničkih radionica vezanih za slijedeće teme:
(1) obnovljivi izvori energije (OIE),
(2) energetska efikasnost (EE),
(3) LED tehnologija i njena primjena
A3. Organizacija zajedničke radionice za profesore/mentore
A4. Priprema i objava javnog poziva za učešće učenika u Festivalu
A5. Organizacija Festivala obnovljivih izvora energije
A6. Organizacija završne evaluacijske radionice
A7. Promotivne aktivnosti

Trajanje projekta

april 2016 - april 2017

Program urbanog partnerstva II - Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u gradu Tuzla

Projekt "Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u gradu Tuzli“ ima za cilj unaprijediti postojeći sistem pritužbe u javnim poduzećima i ustanovama, mehanizme monitoringa i evaluacije (M&E) te povećati svijest javnosti o tim mehanizmima u Tuzli. U okviru projekta predviđene su slijedeće aktivnosti i rezultati:

  1. prilagođeni trening/izgradnja kapaciteta koji će voditi stručnjak Svjetske banke (SB) na temu monitoringa i evaluacije i razvoja žalbenih mehanizama za rad javnih preduzeća za predstavnike Grada, uključujući i predstavnike javnih preduzeća, relevantnih odjela lokalne uprave i Gradskog vijeća, kao i predstavnike organizacija civilnog društva;
  2. priprema i objava analize odnosno izvještaja sa prijedlozima politika o tome kako poboljšati mehanizme monitoringa i evaluacije javnih preduzeća, te kako unaprijediti postojeće žalbene procedure unutar javnih preduzeća te povećati svijest javnosti o postojećim mehanizmima;
  3. poludnevna konferencija na kojoj će biti predstavljen nacrt analize/izvještaja i preporuke upravi Grada, Gradskom vijeću, javnim preduzećima, kao i građanima, organizacijama civilnog društva, te odjelima za reviziju i medijima;
  4. izvještaji svih aktivnosti objavljeni na relevantnim web stranicama gradskih institucija i preduzeća.

Projekat su podržali Federalno ministarstvo finansija Republike Austrije i Svjetska banka, a implementirali su ga u partnerstvu: Grad Tuzla, Udruženje za istraživanje i društvene inovacije "Analiza, Dizajn, Transformacija" i Udruženje za razvoj NERDA.

Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli

Projekat finansira

Evropska unija u sklopu projekta Regionalni program loklane demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg provodi Razvojni program Ujedninjenih nacija (UNDP).

Nositelj projekta

Udruženje za razvoj NERDA

Ukupan budžet projekta

49.198,48 KM

Trajanje projekta

Projekat će trajati devet mjeseci, od 1.12.2017. do 31.08.2018.

Lokacija implementacije projekta

Tuzla

Planirane aktivnosti

1. Projektni sastanci i upravljanje projektom
2. Obnova dijela sadržaja Arheološkog parka – Neolitsko sojeničko naselje unutar Panonskih jezera (unutrašnji sadržaj)
3. Priprema i realizacija uvođenja inovativnog alata za virtualni obilazak Neolitskog sojeničkog naselja
4. Dizajn i štampanje brošure
5. Interaktivne edukativne radionice za učenike osnovnih škola
6. Vidljivost/promocija projekta

Očekivani rezultati

1. Uspješno realizovan projekat i izvršene potrebne nabavke unutrašnjeg sadržaja
2. Izvršena obnova unutrašnjeg sadržaja Arheološkog parka - Neolitskog sojeničkog naselja
3. Uveden inovativan alat za virtualni obilazak Neolitskog sojeničkog naselja i promociju turističke ponude Panonskih jezera
4. Štampana i distribuirana brošura
5. Proširena znanja o kulturno-historijskom i prirodnom nasljeđu kroz interaktivne edukativne radionice
6. Uspješno promovisan projekat

Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)

Projekat finansira

Evropska unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada.

Nositelj projekta

Udruženje za razvoj NERDA

Partneri

Općina Orašje, Služba za upošljavanje Županije Posavske, Srednja strukovna škola Orašje i preduzeća: NEXUS BH d.o.o., SKELE KOMERC d.o.o. i PRIMA VIP d.o.o.

Ukupan budžet projekta

171.120,82 EUR; Iznos EU granta: 153.909,82 EUR;
Sufinansiranje Općine Orašje i Službe za upošljavanje Županije Posavske: 17.211,00 EUR

Trajanje projekta

od 19.06.2017. do 18.08.2018. (14 mjeseci)

Lokacija implementacije projekta

Općina Orašje i Županija Posavska

Planirane aktivnosti

1. Upravljanje projektom
2. Selekcija neuposlenih osoba za program stručnog osposobljavanja
3. Izvođenje programa obuke u cilju stručnog osposobljavanja neuposlenih osoba i nabavka opreme za školu
4. Upošljavanje krajnjih korisnika u firmama
5. Izrada Analize tržišta rada na prostoru Županije Posavske
6. Organizacija studijske posjete
7. Promotivna kampanja projekta

Očekivani rezultati

- Osnažen funkcionalan mehanizam partnerstva za upošljavanje u Općini Orašje
- Najmanje 40 neuposlenih osoba osposobljeno za rad na poslovima mesar (30), stolar (5) i CNC operater (5)
- Unaprijeđeni kapaciteti Srednje strukovne škole u Orašju za izvođenje obuke putem nabavke opreme
- Izrađena analiza potreba tržišta rada na prostoru Županije Posavske sa preporukama za unapređenje upisne politike u ŽP
- Najmanje 30 novootvorenih radnih mjesta u 3 poduzeća u Orašju
- Unaprijeđeni kapaciteti i znanja članova LPZ-a kroz studijsku posjetu
- Provedena promotivna kampanja projekta

„Market Makers“ Bosna i Hercegovina

Intervencije Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) iz oblasti zapošljavanja mladih su do sada bile usmjerene na ponudu na tržištu rada u Bosni i Hercegovini (povećanje mogućnosti za zapošljavanje mladih ljudi) i usklađivanje između ponude i potražnje (uglavnom kroz jačanje kapaciteta javnih službi za zapošljavanje). Jasno je, međutim, da se na smanjenje stope nezaposlenosti mladih u BiH može učinkovito i održivo uticati samo ako se stvore potrebni preduslovi za povećanje broja novih radnih mjesta. Glavni cilj „Making Markets Work for the New Generation“ (MMW4NG, “Stvaranje tržišta koje radi u korist nove generacije”) programa je da se promovira stvaranje adekvatnih mogućnosti za zapošljavanje mladih žena i muškaraca u BiH. Uruženje za razvoj NERDA je od 2013. angažovano kao ko-fasilitator u provedbi inicijative razvoja tržišta u sektoru proizvodnje i prerade hrane u sjeveroistočnoj BiH.

Jačanje poslovnog okruženja za više malih i srednjih preduzeća (MSP) u Tuzli i susjednim općinama – BESt 4 SMEs

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Ukupan budžet projekta je 566.778.67 EUR od čega Delegacija EU u BiH sufinansira 85%, odnosno 481.761,00 EUR, a preostalih 15% sufinansiraju partneri. Projekat implementira Udruženje za razvoj NERDA (koordinator), a partneri u okviru projekta su: Grad Tuzla, Općina Srebrenik, Općina Kalesija i BIT Centar Tuzla. Period implementacije projekta: januar 2014 – august 2016.

Opći cilj

Unapređenje poslovnog okruženja i povećanje mogućnosti za zapošljavanje kroz inovacije u Tuzli i susjednim općinama

Specifični ciljevi (SC):

SC 1: Unapređenje poslovne infrastrukture u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji za postojeća i nova preduzeća u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i drugim sektorima
SC 2: Unapređenje kvaliteta usluga za razvoj postojećih i novih preduzeća u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji
SC 3: Jačanje lokalnih partnerstava kroz saradnju/inicijative lokalnog ekonomskog razvoja u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji

Očekivani rezultati:

Projekat će rezultirati pojačanom međuopćinskom saradnjom kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje za mala i srednja poduzeća kroz bolju poslovnu infrastrukturu. Naime, kvalitet usluga za nova i postojeća preduzećima će biti poboljšan, a pridonijeti će se i promovisanju inovacija i novih tehnologija. U okviru ovog projekta biće uspostavljena 2 Centra za podršku poduzetništvu sa inkubacionim kapacitetima u Srebreniku i Kalesiji, a u Tuzli će kapaciteti postojećeg BIT Centra biti znatno prošireni

Projekat „PROGRES – zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije“

Više o projektu na www.projectprogres.net

Finansiran od strane EU kroz Program IPA II - Prekogranična saradnja BiH-HR
Ukupna vrijednost projekta: 486.880,28 EUR
Budžet za BiH učesnike u projektu: 244.827,13 EUR, učešće EU granta je 208.103,00 EUR ili 85%
Vodeći partner u projektu: Općina Nijemci, HR
Nosilac projekta u BiH: Udruženje za razvoj NERDA
Partneri na projektu u BiH: Općina Kalesija,Općina Gračanica
Partneri na projektu u HR: Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, Ekosustav d.o.o.
Period implementacije: maj 2013 – novembar 2014 (18 mjeseci)

Opći cilj

Korištenjem obnovljivih izvora energije doprinijeti zaštiti okoliša i poboljšanju životnih uvjeta kroz suradnju dvije prekogranične regije.

Specifični ciljevi (SC):

SC 1: Podizati javnu svijest o važnosti korištenja obnovljivih izvora u ruralnim područjima
SC 2: Educirati predstavnike lokalnih samouprava, gospodarskih subjekata i poljoprivrednike u ruralnim prekograničnim područjima u cilju daljnjeg informiranja o OIE
SC 3: Poticanje energetske neovisnosti lokalne samouprave u ruralnim prekograničnim područjima.

Očekivani rezultati:

Izrađene studije o potencijalima korištenja OIE u oba ruralna prekogranična područja, povećana znanja i kompetencije ciljne skupine o OIE u ruralnom području i opremljena 4 javna objekta u ruralnom prekograničnom području kao demonstracijski objekti.

Konkurentni regionalni ekonomski razvoj u Krajini – CREDO Krajina

Projekat Konkurentni regionalni ekonomski razvoj u Krajini – CREDO Krajina je sa implementacijom počeo 21.02.2013. godine. Projekat uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju Sida, provodi Agencija Eda iz Banja Luke, dok je Udruženje za razvoj NERDA partner u provedbi projekta.

Cilj projekta je da se poboljša konkurentnost malih i srednjih preduzeća na području Krajine, kako bi se kreirala i održala radna mjesta, smanjilo siromaštvo i poboljšao ekonomski status ovog područja. Projekat treba da omogući kreiranje 250 novih radnih mjesta i održavanje do 1000 radnih mjesta u kompanijama / sektorima obuhvaćenim projektnim intervencijama. Takođe, projekat treba da olakša vertikalnu i horizontalnu koordinaciju politika usmjerenih prema malim i srednjim preduzećima u projektnom području. Projekat traje 30 mjeseci.

Stručno osposobljavanje i zapošljavanje kovača, CNC operatera i mehatroničara za potrebe preduzeća UNIS TOK Kalesija

U januaru 2013. Udruženje za razvoj NERDA potpisalo je Memorandum o razumijevanju zajedno sa osam međunarodnih i lokalnih organizacija i institucija za realizaciju projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje kovača, CNC operatera i mehatroničara za potrebe preduzeća UNIS TOK Kalesija“. Potpisnici Memoranduma su Agencija za međunarodni razvoj SAD (USAID) u ime projekta FIRMA, NERDA, kao i predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalna Službe za zapošljavanje, Ministarstva obrazovanja, nauke , kulture i sporta TK, srednjih stručnih škola koje učestvuju u projektu iz Tuzle i Kalesije te Općina Kalesija kao jedan od sufinansijera projekta.

Opći cilj projekta je da se uspostavi održivi model saradnje sa lokalnim partnerima čime bi se omogućilo stručno osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje radne snage u BiH.

Potpisivanjem Memoranduma stvoreni su uslovi da se za UNIS TOK d.o.o. Kalesija u skladu s dinamikom investicija ovog preduzeća ostvari i njegov specifični cilj, a to je da se u narednih godinu dana provede obuka za najviše 100 zainteresiranih kandidata. Na ovaj način do 100 osoba trebalo bi da usavrši svoja znanja i vještine za zanimanje CNC operater, kovač i mehatroničar te da se u skladu s razvojnim potrebama preduzeća zaposli u UNIS TOK d.o.o. Kalesija.

Projekat "Interesno povezivanje, inovacije i dizajn u SEE drvnom sektoru – ID:WOOD“

Projekat "Interesno povezivanje, inovacije i dizajn u SEE drvnom sektoru – ID:WOOD“ je finansiran u okviru EU programa transnacionalne saradnje zemalja jugoistočne Evrope (SEE). U procesu implementacije projekta Udruženje za razvoj NERDA ima ulogu vodećeg partnera za teritoriju BiH, a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je partner na projektu. U projektu učestvuju partneri iz 9 država: 6 članica EU (Austrija, Bugarska, Mađarska, Italija, Rumunija, Slovenija) te 3 partnera van EU (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija).

Opšti cilj projekta je poticanje inovacija i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u sektoru drvne industrije na području jugoistočne Europe dijeljenjem i prijenosom tehničkog i organizacijskog know-how-a omogućavajući time lokalnu organizaciju podrške (drvni klasteri, drvni tehnološki centri i regionalne razvojne agencije) za rješavanje strukturnih deficita malih i srednjih poduzeća i povećanje inovacijskih potencijala proizvodnog sektora.

Specifični ciljevi projekta su: izgradnja i razvoj trans-nacionalne mreže klastera u drvnoj industriji, tehnoloških centara, razvojnih agencija i stupova znanja (univerziteta, centara za industrijski dizajn i sl.); podrška primjeni inovativnih metoda u drvnoj industriji.

Projekat traje od oktobra 2012. do oktobra 2014. godine.

Bilten projekta je dostupan u sekciji Publikacije.

Lista Referenci (pdf)

implementirani projekti

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image