Aktuelni projekti

Srednjoškolci sjeveroistočne BiH u zajedničkoj promociji turističke ponude

Finansira:

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH kroz program ekonomske podrške među-etničkom pomirenju i grantovima za mlade

Trajanje:

septembar 2018.- maj 2019.

Ukupna vrijednost:

23.862 $

Cilj projekta:

Da se okupe učenici različitih etničkih zajednica, koji će promovisati interakciju i poboljšanje tolerancije i pomirbe između etnički i geografski različitih zajednica Bosne i Hercegovine, posebno među mladima.

Specifični ciljevi:

Okupiće se pet škola iz različituh etničkih sredina, a njihovi studenti i profesori imat će priliku raditi zajedno i bolje se upoznati. Učenici iz različitih škola naučit će o drugim zajednicama i njihovim turističkim mjestima, te će zajednički promovisati turističke potencijale. Dizajniraće turističke letke o gradovima iz kojih dolaze te se natj način bolje upoznati i razumjeti, što će im pomoći u inetrakciji, upoznavanju i premošćavanju razlika.

Očekivani rezultati:

Do 30 učenika iz različitih etničkih sredina koji pohađaju 5 srednjih škola će raditi zajedno kako bi stekli znanja i vještine iz garfičkog dizajna, te će iskoristiti stečeno znanje kako bi kreirali i dizajnirali zajednički promotivni letak o turističkoj ponudi sjeveroistočne BiH. Konkretno, učenici uz različitih škola će kroz grupni rad zajedno dizajnirati, što će im pomoći da se bolje upoznaju. Posjetiće svih 5 gradova i zajednički osmisliti promotivni letak za regionalnu turističku ponudu, kojeg će dijeliti posjetiocima na dva granična prelaza. Zajedno će obaviti i jednodnevnu posjetu turističkim destinacijama u BiH kao bi učili o kulturi, istoriji, običajima, religiji i kuhinji različitih etičkih grupa.

PROJEKTI EKONOMSKOG RAZVOJA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI:

Aktuelni projekti

Implementirani projekti

Transnacionalna saradnja poljoprivredno-prehrambenih klastera temeljena na pristupu pametne specijalizacije u Dunavskoj regiji – Danube S3 klaster

sida

Program:

EU Interreg Danube Transnational Programme (EU Interreg Dunavski transnacionalni program)

Finansira:

Evropska unija

Budžet projekta:

1,790,445.70 €

Trajanje projekta:

36 mjeseci

Područje implementacije projekta:

Rumunija, Njemačka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Srbija, Moldavija, Ukrajina, i Bosna i Hercegovina

Glavni cilj:

Projekt ima za cilj stvoriti značajnu promjenu razvijajući strategiju i program klastera Dunava S3 temeljen na angažmanu četverostrukog heliksa (Quadruple Helix approach) kao transnacionalnih strateških dokumenata usmjerenih na iskorištavanje veza između međusobnog jačanja specijalizacijskih područja diljem sektora. Strategija će biti testirana pomoću pet pilot inicijativa u 4 međusobno povezane teme (tržišna inteligencija, otvorena inovacija, poslovni modeli za kružnu ekonomiju i zdrava hrana) koji su međusobno povezani i sposobni za generiranje novih inovativnih projektnih ideja. Pilot akcije će se provoditi u Hrvatskoj, Srbiji i Slovačkoj, a naročito u Moldaviji i Ukrajini gdje će se odvijati većina aktivnosti usmjerenih ka sticanju znanja.

Specifični cilj:

Razviti politike klastera i instrumente provedbe

Očekivani rezultati:

Glavni rezultat projekta Dunava S3 Cluster je poboljšana suradnja i koordinacija za politike klastera u sektoru agro-prehrambenih proizvoda temeljenih na pametnom specijalizacijskom pristupu i razvoju 2 inovativnih alata kako bi se omogućila implementacija pet regionalnih pilot inicijativa u području tržišne inteligencije, otvorene inovacije, poslovnog modela za kružnu ekonomiju i zdravu hranu koja će dovesti do 15 sporazuma o suradnji na klasterima.
Projekt će povećati suradnju i koordinaciju klastera tako što će zajednički razvijati strateške dokumente za klastere koji su aktivni u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Dunavskoj regiji, kao što su:
a. Danube S3 Strategija klastera – transnacionalni strateški document fokusiran na iskorištavanje veza između srodnih područja diljem sektora, fokusirajući se na konkuretnu poziciju lanaca vrijednosti
b. Danube S3 preporuke za politike klastera
c. Danube S3 program klastera – transnacionalno koordinirani program za klastere koji djeluju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u kontekstu pametne specijalizacije

Program urbanog partnerstva II - Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u gradu Tuzla

Projekt "Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u gradu Tuzli“ ima za cilj unaprijediti postojeći sistem pritužbe u javnim poduzećima i ustanovama, mehanizme monitoringa i evaluacije (M&E) te povećati svijest javnosti o tim mehanizmima u Tuzli. U okviru projekta predviđene su slijedeće aktivnosti i rezultati:

  1. prilagođeni trening/izgradnja kapaciteta koji će voditi stručnjak Svjetske banke (SB) na temu monitoringa i evaluacije i razvoja žalbenih mehanizama za rad javnih preduzeća za predstavnike Grada, uključujući i predstavnike javnih preduzeća, relevantnih odjela lokalne uprave i Gradskog vijeća, kao i predstavnike organizacija civilnog društva;
  2. priprema i objava analize odnosno izvještaja sa prijedlozima politika o tome kako poboljšati mehanizme monitoringa i evaluacije javnih preduzeća, te kako unaprijediti postojeće žalbene procedure unutar javnih preduzeća te povećati svijest javnosti o postojećim mehanizmima;
  3. poludnevna konferencija na kojoj će biti predstavljen nacrt analize/izvještaja i preporuke upravi Grada, Gradskom vijeću, javnim preduzećima, kao i građanima, organizacijama civilnog društva, te odjelima za reviziju i medijima;
  4. izvještaji svih aktivnosti objavljeni na relevantnim web stranicama gradskih institucija i preduzeća.

Projekat su podržali Federalno ministarstvo finansija Republike Austrije i Svjetska banka, a implementirali su ga u partnerstvu: Grad Tuzla, Udruženje za istraživanje i društvene inovacije "Analiza, Dizajn, Transformacija" i Udruženje za razvoj NERDA.

Western Balkan Energy Transition Dialogue – WeBET Dialogue
Dijalog o procesu energetske tranzicije na Zapadnom Balkanu

Projekat finansira

Federalno ministarstvo održivosti i turizma Republike Austrije

Trajanje projekta

Februar 2018 – Mart 2019

Opći cilj

Projekt će doprinijeti i) poboljšanom razumijevanju ključnih sudionika o planiranju klimatske i energetske politike za obnovljive izvore energije (OIE) i glavnih prepreka za implementaciju OIE; ii) izgradnji vještina unutar uključenih organizacija (think tank) u zemljama Zapadnog Balkana za procjenu postojećih prepreka za OIE te izradu i procjenu prijedloga politika i, iii) poboljšanju analitičkih vještina unutar uključenih organizacija kako bi se definirale dugoročne vizije za razvoj energetskog sektora.

Očekivani rezultati:

Na nacionalnom nivou
  • Izvještaj o glavnim nacionalnim preprekama za implementaciju OIE (administrativne i mrežne barijere, tržišne barijere, političke i društvene barijere) uključujući sažetak za kreatore politika;
  • Smjernice za izradu politika čiste energije (Clean Energy Roadmap policy briefings) na nacionalnim jezicima s preporukama koje se zasnivaju na nacionalnim izvještajima o preprekama
  • Komunikacijske aktivnosti na nacionalnom nivou - organizirane radionice s sudionicima u sektoru energetike
Na regionalnom nivou
  • Izvještaj o mogućnostima integracije OIE u regionalnom kontekstu, uključujući sažetak za donosioce odluka;
  • Izvještaj o EU/regionalnim mogućnostima za smanjenje troškova financiranja za investicije OIE, uključujući sažetak za donosioce odluka;
  • Regionalna radionica za izgradnju kapaciteta s uključenim organizacijama (think thank), dužnosnicima i civilnim društvom o financiranju čiste energije i regionalnim mogućnostima.
Udruženje za razvoj NERDA jedan je od partnera Fondaciji Agora ENERGIEWENDE Berlin u implementaciji projekta WeBET Dialogue.

Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli

Projekat finansira

Evropska unija u sklopu projekta Regionalni program loklane demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg provodi Razvojni program Ujedninjenih nacija (UNDP).

Nositelj projekta

Udruženje za razvoj NERDA

Ukupan budžet projekta

49.198,48 KM

Trajanje projekta

Projekat će trajati devet mjeseci, od 1.12.2017. do 31.08.2018.

Lokacija implementacije projekta

Tuzla

Planirane aktivnosti

1. Projektni sastanci i upravljanje projektom
2. Obnova dijela sadržaja Arheološkog parka – Neolitsko sojeničko naselje unutar Panonskih jezera (unutrašnji sadržaj)
3. Priprema i realizacija uvođenja inovativnog alata za virtualni obilazak Neolitskog sojeničkog naselja
4. Dizajn i štampanje brošure
5. Interaktivne edukativne radionice za učenike osnovnih škola
6. Vidljivost/promocija projekta

Očekivani rezultati

1. Uspješno realizovan projekat i izvršene potrebne nabavke unutrašnjeg sadržaja
2. Izvršena obnova unutrašnjeg sadržaja Arheološkog parka - Neolitskog sojeničkog naselja
3. Uveden inovativan alat za virtualni obilazak Neolitskog sojeničkog naselja i promociju turističke ponude Panonskih jezera
4. Štampana i distribuirana brošura
5. Proširena znanja o kulturno-historijskom i prirodnom nasljeđu kroz interaktivne edukativne radionice
6. Uspješno promovisan projekat

Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)

Projekat finansira

Evropska unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada.

Nositelj projekta

Udruženje za razvoj NERDA

Partneri

Općina Orašje, Služba za upošljavanje Županije Posavske, Srednja strukovna škola Orašje i preduzeća: NEXUS BH d.o.o., SKELE KOMERC d.o.o. i PRIMA VIP d.o.o.

Ukupan budžet projekta

171.120,82 EUR; Iznos EU granta: 153.909,82 EUR;
Sufinansiranje Općine Orašje i Službe za upošljavanje Županije Posavske: 17.211,00 EUR

Trajanje projekta

od 19.06.2017. do 18.08.2018. (14 mjeseci)

Lokacija implementacije projekta

Općina Orašje i Županija Posavska

Planirane aktivnosti

1. Upravljanje projektom
2. Selekcija neuposlenih osoba za program stručnog osposobljavanja
3. Izvođenje programa obuke u cilju stručnog osposobljavanja neuposlenih osoba i nabavka opreme za školu
4. Upošljavanje krajnjih korisnika u firmama
5. Izrada Analize tržišta rada na prostoru Županije Posavske
6. Organizacija studijske posjete
7. Promotivna kampanja projekta

Očekivani rezultati

- Osnažen funkcionalan mehanizam partnerstva za upošljavanje u Općini Orašje
- Najmanje 40 neuposlenih osoba osposobljeno za rad na poslovima mesar (30), stolar (5) i CNC operater (5)
- Unaprijeđeni kapaciteti Srednje strukovne škole u Orašju za izvođenje obuke putem nabavke opreme
- Izrađena analiza potreba tržišta rada na prostoru Županije Posavske sa preporukama za unapređenje upisne politike u ŽP
- Najmanje 30 novootvorenih radnih mjesta u 3 poduzeća u Orašju
- Unaprijeđeni kapaciteti i znanja članova LPZ-a kroz studijsku posjetu
- Provedena promotivna kampanja projekta

„Market Makers“ Bosna i Hercegovina

Intervencije Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) iz oblasti zapošljavanja mladih su do sada bile usmjerene na ponudu na tržištu rada u Bosni i Hercegovini (povećanje mogućnosti za zapošljavanje mladih ljudi) i usklađivanje između ponude i potražnje (uglavnom kroz jačanje kapaciteta javnih službi za zapošljavanje). Jasno je, međutim, da se na smanjenje stope nezaposlenosti mladih u BiH može učinkovito i održivo uticati samo ako se stvore potrebni preduslovi za povećanje broja novih radnih mjesta. Glavni cilj „Making Markets Work for the New Generation“ (MMW4NG, “Stvaranje tržišta koje radi u korist nove generacije”) programa je da se promovira stvaranje adekvatnih mogućnosti za zapošljavanje mladih žena i muškaraca u BiH. Uruženje za razvoj NERDA je od 2013. angažovano kao ko-fasilitator u provedbi inicijative razvoja tržišta u sektoru proizvodnje i prerade hrane u sjeveroistočnoj BiH.

Regionalni Garantni fond za mala i srednja preduzeća

Budući da je analiza privrednih kretanja u sektoru malih i srednjih preduzeća ukazala na postojanje ozbiljnih prepreka u procesu investiranja u proizvodne procese, NERDA je u martu 2008. godine uspostavila Garanti fond za mala i srednja preduzeća. Udruženje za razvoj NERDA je u partnerstvu sa Volksbank BH, Tuzla za mala i srednja preduzeća obezbijedila atraktivnu kamatnu stopu od 6.99 %, dok je multiplikator za uložena sredstva 3.0. Ukupna vrijednost deponovanih sredstava je 848.250 KM, dok je trenutni potencijal Fonda 2.544.750 KM.

Za više informacija o Garantnom fondu kontaktirajte:
Gdin. Jasenko Omerćehajić, administrator Garantnog fonda
Tel: +387 35 274 385
E-mail: gf@nerda.ba


implementirani projekti

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image